நான்காம் தூண்

நான்காம் தூண் (The Fourth Pillar) இணையதளமானது அன்றாட செய்திகளை எந்தவித பாகுபாடுமின்றி, தரம் குறையாமல் உள்ளதை உள்ளபடி மக்களிடம் எடுத்துறைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.மேலும் சமுதாயத்தின் நான்காம் தூணாகிய ஊடக்துறையின் கடமையை துள்ளியமா செய்யும் வண்ணம் நமது இணையதளமானது நான்காம் தூண் என பெயர்சூட்டப்பட்டுள்ளது.

இதில் வரும் அணைத்து செய்திகளும் தமிழ் மக்கள் மற்றும் தமிழகத்தை மையமாக கொண்டே பெரும்பாலும் அமையும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பெரும்பாலும் தமிழக மாவட்டங்களில் நடைபெறும் செய்திகள் தவிர உலகச் செய்திகள், இந்தியச்  செய்திகள், சினிமா, விளையாட்டு, கல்வி, வணிகம், தொழில்நுட்பம், சமையல் ஆன்மீகச் செய்திகளும் இடம் பெறும்.

Naangamthoon as a Tamil Daily Online Live Latest Current affair News channel website

Naangamthoon as a Tamil Daily Online Live Latest Current affair News channel website. it’s include  breaking news headlines,tamil news paper, current events, latest news, political news, business news, financial news, cinema news, sports news, latest cricket news, today news, current news, india news, world news, top news, lifestyle news, daily news update

Website URl: www.naangamthoon.com